ගැන අප

හොබෙයි Lech තාක්ෂණ සමාගම,

Medbeauty Technology Co., Ltd. is an enterprise set up by a group of technical personnel, integrating appearance design, electronic technology development and packing. 
උසස් නිර්මාණ තාක්ෂණය හා එක්-නැවතුම් සිහි පාරිභෝගිකයන් මෙතෙක් නිෂ්පාදනය හා නිර්මාණය දුක් වලින්. LECHEAUTY සමාගම "වෙළෙඳ නාමය ඉහළ අත ලැබෙන" මත අවධාරනය කරයි. 
OEM වෙළෙඳ-එකඟව සංවර්ධනය සහ නිෂ්පාදනය දක්වා, අප ISO9001 තත්ත්ව කළමනාකරණය සම්මත ක්රියාත්මක කර ඇත. අප රට තුල හා පිටත දෙකම බොහෝ ගනුදෙනුකරුවන්, ඒ නිසා අපි, අපගේ නිෂ්පාදන ඇති අතර, උසස් තත්ත්වයේ පොරොන්දු හා පිළිගත් කරන්න. අපි, ලෝක මට්ටමේ වෘත්තීය ප්රතිරූපයක් සකස් සමූපකාර කටයුතු උදව් ඔවුන්ගේ තරගකාරී හැකියාව ප්රවර්ධනය, වෙළෙඳපොළ අල්ලා හා ධනය නිර්මාණය.

පුවත්

 • ස්මාර්ට්

  නව නිෂ්පාදන එළියට එන්න, ජීවිතය ජීවත් ඔබේ ගුණාත්මක පාරිභෝගික ප්රතිචාර තේරුම්

 • ඇඳුම් ලක්ෂණය

  Lorem Ipsum සරලව මුද්රණ හා අකුරු ඇමිණීමේ කර්මාන්තයේ ආදර්ශ පාඨ වේ. Lorm Ipsum කර්මාන්තය වී ඇත

 • ස්මාර්ට්

  නව නිෂ්පාදන එළියට එන්න, ජීවිතය ජීවත් ඔබේ ගුණාත්මක පාරිභෝගික ප්රතිචාර තේරුම්

 • ස්මාර්ට්

  නව නිෂ්පාදන එළියට එන්න, ජීවිතය ජීවත් ඔබේ ගුණාත්මක පාරිභෝගික ප්රතිචාර තේරුම්

ඊට වඩා භාණ්ඩ

සමාගම